KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021

KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2013

Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Praha a předseda přípravného výboru konference

Konference s mezinárodní účastí se uskutečnila po patnáctiměsíční přípravě ve společenském sále a souvisejících prostorách Kulturního domu Metropol. Akci pravidelně v dvouletém cyklu pořádá Sdružení pro výstavbu silnic Praha ve spolupráci s Českou silniční společností, sekcí Asfaltové vozovky. Organizačně konferenci zajišťuje PRAGOPROJEKT, a.s., oddělení publikačních a školicích činností.

Na konferenci se celkem přihlásilo 406 delegátů. Účastníci z ČR většinou reprezentovali stavební firmy, projektové organizace, dodavatele materiálů a silničních zařízení a strojů. Podstatně méně byli zastoupeni silniční správci, především z ŘSD ČR.

Ze zahraničí bylo přítomno 54 odborníků, a to převážně ze Slovenské republiky, dále pak z Rakouska, Německa, Polska, Litvy, Estonska a Francie.

Stává se již tradicí, že i přes včasné pozvání vrcholových zástupců státní správy se konference setkává s jejich malým zájmem a neúčastí.

Zahájení konference a úvodní odborné části programu se zúčastnili:

Po přestávce, v jejímž průběhu zástupci pořadatelů otevřeli doprovodnou výstavu, kde se různými formami prezentovalo celkem 38 firem, byl zahájen vlastní odborný program konference.

Firmy se prezentovaly v maximální výši, bylo obsazeno 10 velkých a 6 malých stánků, modrý salonek, prezentace byla umístěna na 13 panelech, firmy si rovněž objednaly 16 log na ochoze v sále, účastníkům byly předány prospekty s materiály konference.

Sborník konference byl publikován na flash disku s doprovodnou tiskovou brožurou.

Lze konstatovat, že i přes původní obavy organizátorů, zda bude dostatečný zájem o účast na akci ze strany firem, byla konference Asfaltové vozovky 2013 úspěšná jak odborně, tak i organizačně.

Po akci byly náměty z přednesených příspěvků shrnuty do prohlášení organizátorů, které bude pořadateli zasláno zainteresovaným reprezentantům oboru.

Dále jsou uvedena některá vystoupení přednášejících včetně generálních zpráv, fotogalerie a další souhrnné informace.


Ing. Petr Čížek, předseda Sdružení pro výstavbu silnic Praha

Ing. Petr Čížek, předseda Sdružení pro výstavbu silnic Praha


Dr. Carsten Karcher, ředitel EAPA, Německo

Dr. Carsten Karcher, ředitel EAPA, Německo


ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ A VYSTOUPENÍ HOSTŮ

GENERÁLNÍ ZPRÁVY

Materiály, zkušebnictví, zkušenosti s evropskými normami

Výstavba, údržba a opravy asfaltových vozovek

Technologické trendy a aspekty zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE)

SHRNUTÍ POZNATKŮ