KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021

KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2005

Konference Asfaltové vozovky 2005

Šestý ročník konference Asfaltové vozovky 2005 se konal ve dnech 29. - 30. 11. 2005 v Českých Budějovicích. Akci pořádala Česká silniční společnost, sekce Asfaltové vozovky ve spolupráci se Sdružením pro výstavbu silnic Praha, organizaci zajistil SILMOS s.r.o.

Na konferenci se sešlo 496 účastníků, z toho 32 ze Slovenské republiky a 12 odborníků ze Spolkové republiky Německo, Rakouska, Francie, Holandska a Itálie.

Čestným hostem konference byl pan Jürgen Sturm, generální tajemník Evropské asociace pro asfaltové vozovky (EAPA).

Význam konference byl při jejím zahájení podtržen vystoupením hejtmana jihočeského regionu RNDr. Jana Zahradníka, primátora Českých Budějovic doc. RNDr. Miroslava Tettera, CSc. a generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Petra Laušmana.

Při slavnostním zahájení předali představitelé oboru pamětní medaile části zpracovatelů českých technických norem přejímajících evropské normy z oblasti CEN/TC 227 Silniční materiály. Bylo tak veřejně poděkováno odborníkům z našich řad, kteří ke svým každodenním pracovním povinnostem se ujali nelehkého úkolu stát se zpracovateli přejímaných evropských norem.

Cílem konference bylo informovat odbornou silničářskou veřejnost o poznatcích a závěrech z kongresu EURASPHALT & EUROBITUME konaném ve Vídni v roce 2004. Dále seznámit s předpokládanou strategií v oblasti asfaltových vozovek, představit nové práce v oblasti výzkumu, zkoušení a provádění asfaltových vozovek a informovat o současném stavu přejímání evropských norem.

Jednání konference bylo rozděleno do šesti tematických bloků:

Každý blok byl uveden následujícími zprávami s přehledy příspěvků a přínosů kongresu EURASPHALT & EUROBITUME v dané oblasti:

Pro konferenci bylo získáno 49 příspěvků, které jsou v plném rozsahu uvedeny ve sborníku, který obdržel každý účastník. Příspěvky k jednotlivým tématům byly zpracovány a předneseny formou generálních zpráv.

Součástí konference byla i doprovodná výstava, kde se různou formou (stánky, panely, loga a inzerce) prezentovalo 41 firem působících v oblasti silničního stavitelství.

Konference Asfaltové vozovky 2005 byla účastníky hodnocena pozitivně jak po stránce odborné, tak po stránce společenské. Přítomní také oceňovali zařazení této významné akce do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Konference byla ohodnocena 2 body.